“ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2 ในพื้นที่ห่างไกล-ชายขอบทั่วประเทศ

[post_gallery]

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวดัแพร่ และบุคลากร กศน.จังหวัดแพร่ร่วมทำกิจกรรม “ศ.ค.ส.ศึกษาธิการส่งความสุข” ปันสุขสู่น้อง ปีที่ 2 โดยมอบให้ นางสาวชฎาพร​ ขันติวรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสอง ไปจัดกิจกรรม มอบสิ่งของ ส่งความสุข เช่น หนังสือเรียน อุปกรณ์กีฬา เครื่องนุ่งห่ม ขนม ให้น้อง ๆ ในพื้นที่ห่างไกลบ้านพร้าว