กศน.อำเภอลอง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย
ผู้อำนวยการ กศน อำเภอลอง มอบหมายให้นางสาวรัชนีกร พิมสาร ครูหัวหน้าโซน และนางสาวธิดารัตน์ ละมูล ครู กศน.ตำบลต้าผามอก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 ณ วัดบ้านปง หมู่ที่ 3 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่