แจ้งหนังสือเวียนการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ขอแจ้งการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 จำนวน  1  ฉบับ  ดังนี้

1. หนังสือสำนักงานจังหวัด ที่ พร 0017.2/ว.2537 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540

กดเพื่อโหลดไฟล์ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ ข้อมูลข่าวสาร พศ 2540