นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจําปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานกศนประจําปีงบประมาณ 2565เพื่อให้ผู้บริหารในสังกัดสำนักงานกศน.ได้นำนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานมาเป็นกรอบทิศทางและเครื่องมือในการดำเนินงานตามบทบาทและหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนายสุรศักดิ์ อิ่นศรีไกรเลขาธิการกศน. เป็นประธานการประชุม ณ อาคารหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และในการนี้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร สำนักงานกศนจังหวัด ได้รับรางวัลหน่วยงานการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ 2564 ของสำนักงานกศน.ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N- NET)ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด้วยค่าคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 46.89 ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เป็นค่าเป้าหมายขั้นสูงสุด (39.90) อยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศ