วันที่ 13 ธันวาคม 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร บรรณารักษ์ และผู้สนับสนุนงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากร บรรณารักษ์ และผู้สนับสนุนงานการศึกษาตามอัธยาศัย โดยวิทยากร ผอ.อรุณี พันธ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น และ คุณยุทธนา ไอยราพรต บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ห้องสมุดประชาขนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่