วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. และเครือข่ายระดับจังหวัด โดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย โดย ศส.ปชต. และเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ศส.ปชต. ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่