ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน.

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาบังคับของสำนักพิมพ์เอกชน
https://drive.google.com/drive/folders/1YqZspDYEO8kNihsG67ID4-44-80O9-H6?usp=sharing

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2559
https://drive.google.com/drive/folders/1hydfyRc4mqQREDLeDbvd47xkYVKEAP7N?usp=sharing

ผลการตรวจคุณภาพหนังสือเรียน กศน. รายวิชาเลือกของสำนักพิมพ์เอกชน ครั้งที่ 1และครั้งที่ 2 ปี 2563
https://drive.google.com/drive/folders/1BCXK4rGzJKE_bTEOiY_zdhvRA2UXmd13?usp=sharing