วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ จังหวัดแพร่ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเด่นชัย

วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ตรวจเยี่ยมติดตามโครงการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม พัฒนา ศส.ปชต. ต้นแบบระดับอำเภอ จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างวิทยากรตัวคูณ (Multiplier) ระดับตำบลจากกรรมการ ศส.ปชต. ภายใต้ชื่อ “วิทยากรประชาธิปไตยตำบล” (วปต.) ตามหลักสูตรพลเมืองคุณภาพ เพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการเลือกตั้งไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยอำเภอเด่นชัย

รูปภาพ : https://photos.app.goo.gl/tQ7rCGKZWLEFygFe7