กศน.อำเภอร้องกวาง นิเทศติดตามพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์

กศน.อำเภอร้องกวาง /วันที่ 20 พฤษภาคม 2563
นางสาววรรณิศา ใจกลม ผอ.กศน.อำเภอร้องกวาง นิเทศติดตาม ให้คำแนะนำ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน. ตำบลร้องกวาง,ตำบลร้องเข็ม,ตำบลน้ำเลา,ตำบลบ้านเวียง
เพื่อเตรียมความพร้อม การให้บริการ ก่อนเปิดภาคเรียน ให้กับคณะครู กศน.ตำบล,นักศึกษา และ ประชาชน