ความรู้เกี่ยวกับการผลิตวีดิทัศน์

ความหมายของสื่อวิดีทัศน์ 

วิดีทัศน์นั้น   เรียกกันโดยทั่วไปว่า  วิดีโอ (Video)   ตามพจนานุกรมเว็บสเตอร์   อ่านว่า  “วิดดีโอ” ภาษาลาตินแปลว่า  “ฉันเห็น” ( I see)   คำว่า   วิดีโอ  นี้  ศัพท์พจนานุกรมสื่อสารมวลชนของคณะวารสาร-ศาสตร์  และสื่อสารมวลชน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความหมายว่า  ส่วนที่มองเห็น (Visual) หรือส่วนที่เป็นภาพ (Picture, Image) ในรายการวิทยุโทรทัศน์ หรือจากการฉายภาพ หรือภาพยนตร์ซึ่งแตกต่างจากส่วนของเสียง (Audio) หรือส่วนที่ทำให้หูได้ยิน

ความหมายของสื่อวิดีทัศน์

ในพจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ของสอ  เสถบุตร   ฉบับคอมพิวเตอร์   ให้ความหมายว่า  “ คำว่า  video (ฝีด-อิโอ) n. adj.   หมายถึง

1. เกี่ยวกับการเห็น

2. ส่วนของเครื่องรับ และส่งโทรทัศน์ ที่เกี่ยวกับภาพ    อีกแห่งหนึ่งให้ความหมายกว้างแบบครอบคลุมว่า    “ คำว่า  วิดีทัศน์ (Video)   นี้ หมายถึง ภาพหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงภาพ    แต่ในทางคอมพิวเตอร์   หมายถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยทำให้มีการแสดงภาพบนจอได้ ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับภาพ   จานบันทึกที่ใช้เก็บภาพ   หน่วยประมวลผลที่สามารถประมวลผลภาพได้  และเรามักใช้คำนี้นำหน้าคำอื่น  เช่น video disk, video conference เป็นต้น

หนังสือวารสารวิดีโอ (Video  Magazine)

ได้ให้ความหมายวิดีทัศน์ หรือภาพทัศน์ในเชิงของสื่อทางศิลปะไว้ว่า  วิดีทัศน์ หรือภาพทัศน์  คือ การประยุกต์ศิลปะการแสดง   นำเสนอผู้ชมให้เกิดความรู้สึกอารมณ์ที่พึงประสงค์ของผู้อำนวยการสร้าง  ซึ่งก็หมายถึง  สื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดศิลปะ และอารมณ์แก่ผู้ชม  ทั้งเป็นศิลปะของการผลิต และนำเสนอแก่ผู้ชม ( อ้างจาก  นิพนธ์  ศุขปรีดี. ความหมายของภาพทัศน์”   เอกสารการสอนชุดวิชา  ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์   หน่วยที่  1.   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2542 : น.  41 – 42 )

 

คุณค่า และคุณประโยชน์ของสื่อโทรทัศน์/วิดีทัศน์ด้านการเรียนการสอน

ในบรรดาสื่อการสอนที่ได้นำไปใช้เป็นเครื่องช่วยการเรียนการสอนนั้น  สื่อวิดีทัศน์เป็นสื่อหนึ่งที่เข้ามามีบทบาท และอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    เพราะคุณสมบัติของวิดีทัศน์เอื้ออำนวยให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาหลายประการ  (นภาภรณ์  อัจฉริยะกุล และพิไลพรรณ  ปุกหุต. เอกสารการสอนชุดวิชา  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาพนิ่งและภาพยนตร์   หน่วยที่  14. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542 : น. 1059 – 1060 )

คุณค่า และคุณประโยชน์ของสื่อด้านการเรียนการสอน

1. สามารถนำสิ่งที่อยู่ภายนอกห้องเรียนเข้ามาสู่นักเรียนในห้องได้

2. สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายทำเพื่อให้นักเรียนได้เห็นสิ่งที่เล็กมาก ๆ ได้อย่างชัดเจนด้วยตาเปล่า   ทั้งนี้ก็ด้วยวิธีการถ่ายทำ คือ  การจับภาพระยะใกล้ (Close up) (Extreme Close up) หรือให้ได้เห็นภาพแบบกว้างไกล ( Long  shot   and  Wide  angle)

3. สามารถใช้เทคนิคการถ่ายทำให้นักเรียนเห็น และเกิดความเข้าใจในกระบวนการบางอย่างซึ่งมนุษย์เราไม่สามารถเห็นได้ตามปกติ  เช่น  เทคนิคการถ่ายทำภาพอนิเมชั่น (Animation) ช่วยทำให้สิ่งที่ไม่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้เหมือนกับสิ่งมีชีวิต

4. สามารถใช้เทคนิคการซ้อนภาพ (Superimposition)  จากแหล่งสัญญาณภาพ 2 แหล่งให้ปรากฏอยู่ในจอได้ในเวลาเดียวกัน

5. สามารถเสนอภาพ และเสียงจากสื่ออื่น ๆ ที่ใช้กันในสถานการณ์การเรียนการสอนได้เกือบ   ทุกชนิด   ซึ่งทำให้รายการสอนนั้นน่าสนใจ และชวนให้น่าติดตามมากขึ้น

6. สามารถตัดต่อแก้ไข หรือเพิ่มเติมเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ   ทำให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์ตรงกับความต้องการของผู้สอน  โดยไม่สิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายมากขึ้น

7. สามารถเผยแพร่ความรู้ออกไปได้อย่างกว้างขวาง   เครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกภาพมีขนาดเล็ก  จึงสามารถนำไปถ่ายทำรายการได้สะดวก   สามารถบันทึกเหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในทันที และเก็บไว้สอนต่อไปได้ไม่จำกัดเวลา และสถานที่     และเมื่อสอบไปแล้วจะนำมาสอนอีกกี่ครั้งก็ได้

8. วีดิทัศน์ เอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้  เพราะสามารถดูซ้ำได้หลายครั้งจนกว่าจะเข้าใจหรือจดจำได้

9. วิดีทัศน์สามารถช่วยครูผู้สอนได้ด้วยการบันทึกภาพการสอนของครู   แล้วนำมาเปิดชมเพื่อตรวจสอบความบกพร่อง และข้อผิดพลาดนั้น ๆ  เพื่อพัฒนาการสอนให้ได้ผลดียิ่งขึ้นได้ตลอดเวลา

 

ข้อดีของวิดีทัศน์

1. วิดีทัศน์เป็นสื่อที่รวมเอาสื่อชนิดอื่น ๆ ไว้ในตัวเองได้  ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  และภาพยนตร์   จึงทำให้มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี

2. ภาพ และเสียงที่แสดงออกมาสามารถเร้าอารมณ์ และจูงใจในการติดตามได้เป็นอย่างดี

3. ความสามารถทางเทคนิคในการทำภาพพิเศษต่าง ๆ (Special  effect) ย่อมช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การนำเสนอสารทางโทรทัศน์ทำได้หลายรูปแบบที่ให้ความเหมาะสมกับสารนั้นๆและกลุ่มผู้ชม

5. โทรทัศน์มีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คนสูง ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมทางวัฒนธรรม   การเมือง  เศรษฐกิจ  เพราะโทรทัศน์เป็นสื่อที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกคล้อยตามได้ง่าย

6. ผู้ชมสามารถชมรายการทางโทรทัศน์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะจากรายการออกอากาศ  การส่งไปตามสายเคเบิ้ล    การยืมเทปวิดีทัศน์มาชมเอง ฯลฯ  ทำให้ผู้ชมมีทางเลือกได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคน

โทรทัศน์และวีดิทัศน์สามารถเพิ่มพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้กว้างขวางกว่า ใน  3  ด้านด้วยกัน คือ

                    1. ประสบการณ์ในมิติแห่งความจริง (Reality)  เช่น  โทรทัศน์และวิดีทัศน์เปิดโอกาสให้ได้เห็น            ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎแห่งแรงโน้มถ่วง โดยการหย่อนวัตถุลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่ในระดับความสูง  100  เมตร เป็นต้น

2. ประสบการณ์ในมิติแห่งกาลเวลา (Time)   เช่น  โทรทัศน์และวิดีทัศน์นำภาพเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มาเสนอใหม่  หรือนำเสนอภาพการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วของวัตถุด้วยเทคนิคภาพช้า (Slow  motion) ได้ เป็นต้น

3. ประสบการณ์ในมิติของสถานที่ (Space)  เช่น  โทรทัศน์และวิดีทัศน์นำภาพทะเลสาบ  ภูเขาไฟ  วิวทิวทัศน์  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอื่นมาให้เราชมได้  เป็นต้น

รูปแบบรายการโทรทัศน์/วิดีทัศน์ด้านการศึกษาหรือการเรียนการสอน

1. รายการแบบการบรรยาย ( Lecture) เป็นการบรรยายคนเดียว  อาจทำเป็นรายการโทรทัศน์ได้ ทั้งในสถาบันการศึกษา และนอกสถาบันการศึกษา

2. รายการแบบสนทนา (Interview)  เป็นลักษณะของรายการที่สร้างผู้ติดตามปัญหาต่าง ๆ แทน   ผู้ชมทางหน้าเครื่องรับโทรทัศน์  อาจจัดในรูปของผู้ร่วมสนทนามีวิทยากรและพิธีกร

3. รายการแบบสาธิต เป็นลักษณะรูปแบบที่มีการแสดง  ทดลอง  หรือทำให้ดู  ผู้ร่วมรายการอาจมี 1  คน  2  คน หรือหลายคนก็ได้  แล้วแต่ว่าจะสาธิตอะไร  อย่างไร

4. รายการแบบจำลอง   อาจจัดเป็นรูปแบบจำลองจากของจริง   การจัดฉาก  หรือผู้แสดงก็ได้   การจำลองทำให้ผู้ชมมีโอกาสได้ชมเช่นเดียวกับการแสดงของจริง

5. รายการละคร  เป็นการแสดงละครหรือการละเล่นเป็นเรื่องราวมีผู้แสดงเช่นเดียวกับละครบันเทิงทางโทรทัศน์ทั่วไป    แต่ในเนื้อเรื่องให้ความรู้สาระประโยชน์โดยแทรกการเรียนการสอนต่อผู้ชม

รูปแบบ (Format)   หมายถึง   วิธีการ และลีลาการนำเสนอเนื้อหาสาระ  และสิ่งที่อยู่ในรายการ   โทรทัศน์  ซึ่งจำแนกได้หลายรูปแบบ   ดังต่อไปนี้

รูปแบบรายการพูด หรือบรรยายคนเดียว

รูปแบบรายการสนทนา

รูปแบบรายการอภิปราย

รูปแบบรายการสัมภาษณ์

รูปแบบรายการเกมส์ หรือการตอบปัญหา

รูปแบบรายการสารคดี

รูปแบบรายการละคร

รูปแบบรายการสารละคร

รูปแบบรายการสาธิต / ทดลอง

รูปแบบรายการเพลง และดนตรี

รูปแบบรายการนิตยสาร

รูปแบบรายการถ่ายทอดสด

รูปแบบรายการข่าว

รูปแบบรายการสถานการณ์จำลอง

รูปแบบรายการสอนแบบจุลภาค

รูปแบบรายการสอนโดยตรง

รูปแบบรายการบทความ

รูปแบบรายการโต้วาที

https://www.l3nr.org/posts/455937