วันที่ 16 ธันวามคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬา “กศน. แพร่ เกมส์”ประจำปี 2566 โดยมีนางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาข้าราชการพลเรือน ครู กศน. บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เล่นกีฬาร่วมกัน เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 16 ธันวามคม 2565 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ โดยนางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดการแข่งขันกีฬา “กศน. แพร่ เกมส์” ประจำปี 2566 โดยมีนางสาววรรณิศา ใจกลม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอร้องกวาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน เพื่อให้นักศึกษา กศน. คณะผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษาข้าราชการพลเรือน ครู กศน. บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงาน กศน. ได้เล่นกีฬาร่วมกัน เปิดโอกาสให้มีโอกาสแสดงความสามารถ และทักษะทางด้านกีฬา ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่