วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเพิ่มทักษะการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โฮเทล จังหวัดแพร่