ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 กรอกง่ายๆ รู้ทันทีต้องเข้าคูหาลงคะแนนที่ไหน

ช่องทางตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง 2566 ประชาชนกรอกข้อมูลและตรวจสอบได้ง่ายๆ ทั้งใช้สิทธิเลือกตั้งในเขต เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รู้ทันทีลงคะแนนที่ไหน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ในการติดตามรับทราบข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ปี 2566 สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้งได้โดยง่ายด้วยผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยต้องอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นปัจจุบันก่อน หรือผ่านเว็บไซต์ เพื่อเข้าถึงข้อมูลโดยสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของตนเองและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ ข้อมูลของผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (คลิกตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง) โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และกดปุ่ม “ตรวจสอบ” จะปรากฏข้อมูลวันเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566, ชื่อ, เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่เลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต จะปรากฏข้อมูล ชื่อ, จังหวัดที่มีสิทธิ, เขตที่มีสิทธิ, วันเลือกตั้งล่วงหน้า 7 พฤษภาคม 2566, จังหวัดที่จะไปใช้สิทธิ, สถานที่จะไปใช้สิทธิ และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิที่มีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวันที่ กกต. กำหนด ต้องแจ้งเหตุจำเป็นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรอบเวลาการแจ้งคือ ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง โดย

ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง

1. ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส.
2. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น ส.ว.
3. ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน
4. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
5. ไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพราะฉะนั้น อย่าลืมไปใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ลงคะแนนเลือกคนที่รัก เลือกพรรคที่ชอบ ในวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 (สำหรับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า) และวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่ 08.00-17.00 น.