วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่