สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ผลิตจัดทำสื่อวีดิทัศน์การสอน

นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยและควบคุมการผลิตจัดทำสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอน ร่วมกับคณะกรรมทำงานผลิตสือและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดแพร่