วันอังคาร ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำโดยนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอสูงเม่น ตามมาตรฐานการศึกษาฯ ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ เป็นไปแบบกัลยาณมิตร โดยคณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำ ในการดำเนินงานจัดการศึกษาตามมาตรฐานฯ ที่จะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และผลลัพธ์ที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์สำหรับผู้เรียน ผู้รับบริการ และประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อไป