วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอเมืองแพร่

วันจันทร์ ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด ตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาฯ กศน.อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนางคนึงนิตย์ วันนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพะเยา ประธานคณะกรรมการ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ลงพื้นที่ประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์การประเมินเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศใช้ไว้และเป็นไปตามมาตร์ฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด โดยหน่วยงานต้นสังกัดหรือบุคคลที่หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายและเพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศใช้ไว้และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด