วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาให้กับบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงาน สกร. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่