วันพุธ ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครการพัฒนาระบบด้านการนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนางานด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้านการจัดการศึกษา ให้กับข้าราชครู และบุคลากรในสังกัด ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่