วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” และงาน Open House “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสกร. จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมพิธีเปิดป้าย “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” และงาน Open House “กรมส่งเสริมการเรียนรู้” โดยมี ผู้บริหารระดับสูง และผู้แทนองค์กรหลักสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ รักษาราชการแทนอธิบดี กรมส่งเสริมการเรียนรู้ นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ นายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ