วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชุม เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการดำเนินโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้การดำเนินโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม สกร.จังหวัดแพร่