คุณ..มีทักษะด้านดิจิทัลแค่ไหน?

อยากรู้ตัวไหม.. ว่าตัวเอง(ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ) มีทักษะด้านดิจิทัลแค่ไหน?
ประเมินตนเองได้ที่

https://dg-sa.tpqi.go.th/home/