สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ติดตามนิเทศฯ กศน.อำเภอวังชิ้น

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ มอบหมาย นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ รองสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ออกนิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม กศน.ของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2563