สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่นิเทศติดตามติดตามการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาน 2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563  สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นิเทศติดตามติดตามการจัดกิจกรรม ประจำปีงบประมาน 2563 กศน. อำเภอลอง โดยรองผู้อำนวยการ นายรามณรงค์ โตนชัยภูมิ และคณะนิเทศ  นิเทศการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย