วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร.ประจำจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีนายสุทิน จันทรวรเชตต์ ศึกษาธิการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่