สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำค่าเป้าหมายสำหรับประเมินคุณภาพ ภายในสภานศึกษา Self-Assessment Report : SAR /งานประกันคุณภาพ สนง. กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ 30 พฤศจิการยน – 1 ธันวาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำค่าเป้าหมายสำหรับประเมินคุณภาพ ภายในสภานศึกษา Self-Assessment Report : SAR /งานประกันคุณภาพ สนง. กศน. จังหวัดแพร่ และได้กล่าวมอบนโยบายไว้ว่า “ในฐานะผู้นำ กศน.แพร่ อีก ๑๐ เดือนจะเกษียณ
“เดินหน้าขับเคลื่อนงาน กศน.กระชับพื้นที่ มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น”
วันนี้พบปะและปักมุด ขับเคลื่อนการทำงาน กศน.แบบกระชับพื้นที่ ปีงบประมาณ 64
แก่ผู้บริหาร กศน.อำเภอ และทีมงานบุคลากรทั้ง ๘ อำเภอโดยมุ่งสร้างความเด่นชัดความเป็น กศน.แพร่ สู่ความเข้มแข็งภายใต้ยุทธการ “แพร่ชัดเจน : มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น” เน้นประสานพลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ พลิกเปลี่ยนโฉม กศน.จากยุค…เรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมและแสวงหา…สู่ยุคเรียนรู้เพื่อสร้างคุณค่า และสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติที่ว่า…กศน.แพร่ ๖๔ : มุ่งสู่เป้า เข้าถึงแก่น ” … พวกเราชาว กศน. แพร่ จะขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายต่อไป

[post_gallery]