โครงสร้างองค์กร

[e_org_chart_ps name=”%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%99-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3″]


กลุ่มงานบริหารทั่วไป

[e_org_chart_ps name=”%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b9%84%e0%b8%9b”]