นาวสาวชฏาพร ขันติวรพันธ์

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสอง