วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
17 ตุลาคม 2562
  มอบเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 ตุลาคม 2562
  มอบเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญตรวจสอบขัอมูลคะแนนเฉลี่ยฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 ตุลาคม 2562
  การทบทวนการส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียนหลักสูตรฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  รายงานการดำเนินโครงการกิจกรรมฯ เอกสารเพิ่มเติม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  การเตรียมความพร้อมเรื่องลูกเสือมัคคุเทศก์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการกีจกรรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  กำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการดำเนินงานกศน ตำบลปีงบประมาณ2562 รอบที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  การจัดทำสมุดบันทึกและทำเนียบผู้บริหารกศน ปี 63  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 ตุลาคม 2562
  การชี้แจงแนวนโยบายการขับเคลื่อนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2562 ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 ตุลาคม 2562
  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนกาศีกาานอกระบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 ตุลาคม 2562
  คำสังแต่งตังให้รักษาการในตำแหน่ง  กลุ่มอำนวยการ
16 ตุลาคม 2562
  การจัดนิทรรศการโครงกางานนักศึกษา  กลุ่มอำนวยการ
15 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญประชุม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  ขัอสังการของนายกรัฐมนตรีฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  การดำเนินการขับเคลื่อนปฎิบัติการเข้มขันภารกิจสำคัญฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  ขอความร่วมมือใหัสถานศึกษาแจ้งรายชื่อนักศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
15 ตุลาคม 2562
  พิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ตุลาคม 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 ตุลาคม 2562
  กำหนดการเพิ่มเติมงานพิธึ วันที่ 13และ 23  กลุ่มอำนวยการ
11 ตุลาคม 2562
  การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายฯ  กลุ่มอำนวยการ
10 ตุลาคม 2562
  ปฎิทินขั้นตอนการดำเนินโครงการสถานที่สีขาวฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 ตุลาคม 2562
  มาตรการรับมือกับสถานการณ์ยาเสพติดโลกฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
09 ตุลาคม 2562
  ประกาศสำนักงานกศน จังหวัดแพร่  กลุ่มอำนวยการ
09 ตุลาคม 2562
  'งานประเพณึกินสลากหลวงจังหวัดแพร่ ประจำปี 2562  กลุ่มอำนวยการ
09 ตุลาคม 2562
  กำหนดการสอบฃ่อมการวัดผลสัมฤทธ์ปลายภาคเรียนที่ 1/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  การประเมินระดับการรู้หนังสีอ ขอนักศึกษา กศน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เรื่องฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  คำแถลงสภากาชาดไทยเพือใชัประกอบการจัดพิธีเข้าประชุมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  ตอบรับแบบรับฟังความคิดเห็นฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  การขยายผลการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาตดีเด่นฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
08 ตุลาคม 2562
  ด่วนที่สุด การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2562 จากระบบ DMIS  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
08 ตุลาคม 2562
  งานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแพร่  กลุ่มอำนวยการ
07 ตุลาคม 2562
  ตรวจสอบการรับ ส่งงานในหน้าที่  กลุ่มอำนวยการ
07 ตุลาคม 2562
  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเิน  กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2562
  เชิญข้าราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรมฯ  กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2562
  แจังหนังสือเวียน  กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2562
  การจัดกรรายงานควบคุมภายใน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 ตุลาคม 2562
  การสำรวจข้อมูลในการกำหนดเกณฑ์และอัตราแรดบรรจุขัาราชการ  กลุ่มอำนวยการ
03 ตุลาคม 2562
  การทำสัญญาจัางเหมาบริการเอกชนฯ  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  การทำสัญญาจ้างเหมาบริการเอกชนปี 2563  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  ประเมินผลการปฎิบัติการจ้างเหมาบริการเอกชน  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  มอบเมล็ดมะละกอพันธ์แขกดำ  กลุ่มอำนวยการ
02 ตุลาคม 2562
  การตรวจสอบพัสคุประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2562  กลุ่มอำนวยการ
01 ตุลาคม 2562
  การเปลียนพื้นที่ปฎิบัติงานของพนักงานราชการจังหวัด  กลุ่มอำนวยการ
01 ตุลาคม 2562
  เชิญปนะชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการปฎิบัติงานฯ  กลุ่มอำนวยการ
30 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมการดำเนินงานการจัดทำแผนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 กันยายน 2562
  การส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 กันยายน 2562
  การจัดสรรอัตรจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2562  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
30 กันยายน 2562
  ชอเชิญประชุมการดำเนินงานจัดทำแผนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
29 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์สํารวจการมี การใช้อินเทอร์เน็ตสํานักงาน กศน. ตําบล ทั่วประเทศ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมดำเนินการบ้านสงเคราะห์ กรมคุมประพฤติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กันยายน 2562
  เชิญเข้าร่วมโครงการงานวิชาการ เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 กันยายน 2562
  -ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 กันยายน 2562
  เขิญประชุมคณะะกรรมการฝ่ายพิธีการ พิธีกรฯ  กลุ่มอำนวยการ
26 กันยายน 2562
  คำส้งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดโครงงานวิชาการฯ  กลุ่มอำนวยการ
25 กันยายน 2562
  ประกาศการขึ้นบัญชืและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  พนักงานราชการทั่วไป ขอลาออก  กลุ่มอำนวยการ
24 กันยายน 2562
  การตรวจความช้าชอนขอข้อมูลนักศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กันยายน 2562
  แค่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการประจำสนามสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/62  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กันยายน 2562
  การสำรวจข้อมูลทางการลูกเสือ และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษา  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 กันยายน 2562
  การรายงานกิจกรรมปัองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
20 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบภามฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
20 กันยายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาถอดบทเรียนการบูรณาการฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
20 กันยายน 2562
  ขอเชิญร่วมงาน เปิดโลกการเรียนรู้ดิจิทัล  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กันยายน 2562
  ขอเชิญเข้าร่วมประขุมโครงการเสริมสร้างศักยฺภาพเคืรอข่ายฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กันยายน 2562
  ขอเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการอบรกรรมการ ศส.ปตช  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
19 กันยายน 2562
  ขอเชิญร่วมอบรมพิธีเปิดการอบรม" การเสริมพลังเครื่อข่ายดัารการพัฒนาฯ  กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
18 กันยายน 2562
  การดำเนินโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  การจัดสอบให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในหน่วยงาน/สถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  โครงการประกวดภาพวาด "ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักรีวงศ์"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  ขอเปลี่ยนแปลงการส่งใบสมัครคัดเลือกเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  กำหนดการตรวจกระดาษคำตอบการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1 /62  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กันยายน 2562
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายงานผลพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการครู และบุคลากรทา  กลุ่มอำนวยการ
18 กันยายน 2562
  แจ้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่คัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่น และบุคลากรดีเด่น ในระดับ กศน.แพร่  กลุ่มอำนวยการ
18 กันยายน 2562
  การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 /62  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
17 กันยายน 2562
  การเลื่อนเงินเดีอนของข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตรั้งที่ 2  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
16 กันยายน 2562
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการภาษาอังกฤษฯ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
16 กันยายน 2562
  การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564(งบลงทุน) ค่าซ่อมแซม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
13 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารประจำเดือนกันยายน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กันยายน 2562
  ขอเชิญประชุมพิจารณาจัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือก (9 กะรัต)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กันยายน 2562
  การคัดเลือกผลงานวิชาการดีเด่นในระดับเขตคุณภาพ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กันยายน 2562
  ข้อปฏิบัติในการสอบและการรับ ส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2562
  ขอเปลื่ยนแปลงการประชุมจัดทำหลักสูตรรายวิชาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2562
  การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี2562  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 กันยายน 2562
  รายงานสถิติขัอมูลด้านการส่งเสริมการอ่าน ไตรมาส 3และ 4  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
11 กันยายน 2562
  มอบเมล็ดผักบุ้งจีน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2562
  งานประเพณีกินสลากหลวงจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2562
  การประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผบแม่บทเมืองต้นแบบฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กันยายน 2562
  ขอเชิญเข้าอบรมปฎิบัติการสร้างองความรู้ในการพัฒนาสถานศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2562
  การลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์ชองรองผู้อำนวยการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2562
  ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวกศน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 5/2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2562
  ส่งเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานพนักงานราชการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
10 กันยายน 2562
  การจัดทำชุดเรียนรู้ขนาดเล็ก  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
10 กันยายน 2562
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
10 กันยายน 2562
  งานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย