วันที่ส่ง
ไฟล์
เรื่อง
กลุ่มงาน
ลงรับ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  โตรงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนืองฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาค้ดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  การจัดส่งแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูัเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายการสอน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญสะเดาะเคราะห์สืบชะตา12 ราศีกศน วังชิ้น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  การคัดเลือกยุวกาชาตดีเด่นโล่พระราชทาน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนไปนอกสถานที่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เรื่องรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  การกำหนดมาตรการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
26 กุมภาพันธ์ 2563
  แผนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
26 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญประชุมวางแผนและพิจารณาขัอราชการเร่งด่วน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กุมภาพันธ์ 2563
  มาตรการปฎิบัติการเข้มขันภารกิจสำดัญการบริหารจัดการขยะ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กุมภาพันธ์ 2563
  การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโลพระราชทานฯ ปี 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กุมภาพันธ์ 2563
  การเตรียมความพร้อมในการปฎิบัติตามพระราชบัญญ้ติคัุมครองขัอมูลส่วนบุตลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
25 กุมภาพันธ์ 2563
  แนวทางการนำมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
24 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญร่วมเป็เกียรติในพิธีเปิด และร่วมจัดนิศรรศการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  งานประเพณีไห้วพระธาตุช่อแฮเมื่องแพร่แห่ตุงหลวง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาดฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  สำรวจข้อมูลภาคีเครือข่ายประจำปี 2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  แนวทางการดำเนินงานเกียวกับการขอรับใบอนุญาติเจาะน้ำบาดาลฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  โตรงการงานยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
21 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กุมภาพันธ์ 2563
  แบบสอบถามการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานราชการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
20 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชนสัมพันธ์การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ติดตามการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา สายพันธฺใหม่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขัอสังการของนายกรัฐมนตรีฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหัวหนัาหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
19 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังค้บบัญชายุวกาชาด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่งสำเนาหนังสือเวียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
18 กุมภาพันธ์ 2563
  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรรักษาการในตำแหน่งฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การดำเนินงานภารกิจสำคัญของจังหวัดแพร่  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การประเมินการคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดีพรีเมี่ยม  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การสรรหาขัาราชการครูเพี่อย้ายและเปลี่ยนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยให้กับนักศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  โตรงการอบรมผู้อำนวยการฝึกอบรมประจำปี2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือในการจัดทำรายงานสถิติจังหวัดแพร่ ประจำปี 2563  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
14 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเรือง การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญชวนร่วมบริจากทรัพย์การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  กิจกรรมทางพะพุทธศาสนาในโครงการ" ผู้ว่าพาเยาวชนเข้าวัด"ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญร่วมเป็นเกียรในพิธีเปิดบัานวิชาการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ระชาสัมพันธ์โครงการ "เปลียนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
13 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรม "ห้องสมุดเดลื่อนที่สำหรับชาวตลาด"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  การสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  แจ้งกำหนดการอบรมหลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูสายการสอน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอส่งเอกสารเกียวกับการอบรมปฎิบัติการสร้างองค์ความรู้ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่งเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
12 กุมภาพันธ์ 2563
  ให้ข่าราชการรักษาร่ชการในตำแหน่ง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมในโตรงการเปิดบ้านวิชาการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เชิญเข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน" เปิดบ้านวิชาการ"  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  มาตการณเผ้าระวังติดตามสถานการฌ์ แพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบเชื้อไวรัส  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่งสัญญาจัางเหมาบริการเอกชนดำเนินงานส่วนราชการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญเข้าร่วม “กศน. เกมส์” ครั้งที่ ๕ จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2563
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ ครั้งที่ 5”  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
11 กุมภาพันธ์ 2563
  หลักเกณท์การคัดเลือกบุคลากรศูนย์ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
11 กุมภาพันธ์ 2563
  เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการโรงเรียนดึวิถีลูกเสือ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาสัมพันธ์เรื่องรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  โตรงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความอนุเตราะห์ดำเนินการเกียวกับการสอนและขอทราบการเรียน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  สำรวจข้อมูลจุดเสียงสำคัญในการครวจดูแลความปรพพฤติฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
06 กุมภาพันธ์ 2563
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการติดตั้งบริการฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การทำสัญญาจัางเหมาบริการเอกชนฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนหนองม่วงไขและชุมชนลอง  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการพัฒนางานทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  การอบรมเชิงปฎิบัติการครูแกนนำการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเปลืยนแปลงแบบรายงานผลกาดำเนินงานการจัดกิจกรรมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  โครงการส่งเสริมกระบวนการเคลรือข่ายองค์ความรู็ฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญร่วมสนทนาในรายการสถานีประชาชน  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
05 กุมภาพันธ์ 2563
  กำหนดการลงทะเบียน และเข้าสอบวัดผลการประเมินระดับชาติ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอส่งคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
04 กุมภาพันธ์ 2563
  เอกสารเพิ่มเติมเรื่องขอเปลียนแปลงแบบประเมินตนเองของสถานศึกษา  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอแจ้งเปลียนแปลงแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่มเติมฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
04 กุมภาพันธ์ 2563
  การสำรวจ ยืนยันและเสนอแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตป้องกันภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง ปร  กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอเชิญครูกศนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ประชาสัมพันธฺประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข่ัเลือดออก  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  การป้องกันการแพร่ระบาทของโรคปอดอักเสบจากเชื้อฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ย้ายข้าราชการ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ขอแจ้งเปลียนแปลงแบบประเมินตนเองของสถานศึกษาฯ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
03 กุมภาพันธ์ 2563
  ประกาศคณะกรรมการสำหรับการใหักู้ยืม  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มกราคม 2563
  ด่วนที่สุด การสอนเสริมนักศึกษา กศน.ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกโรงเรียน (n net)  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มกราคม 2563
  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
31 มกราคม 2563
  การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การสอบปลายภาคเรียน 2 / 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2563
  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุม TK Forum 2020  กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
30 มกราคม 2563
  เชิญประชุมเชิงปฎิบัติการยกระดับคุณภาพบุคลากร กศน.แพร่  กลุ่มอำนวยการ
30 มกราคม 2563
  แจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ N Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2563
  แจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ N Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2563
  แจ้งการเปลี่ยนชื่อของบุคลากร กศน.อำเภอวังชิ้น  กลุ่มอำนวยการ
30 มกราคม 2563
  แจ้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบ N Net ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2563
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานระดับศูนย์สอบการจัดสอบ N NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562  กลุ่มการศึกษานอกระบบ
30 มกราคม 2563
  ขอเชิญประชุมดำเนินการจัดทำคลังข้อสอบ  กลุ่มการศึกษานอกระบบ