วันที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวมจังหวัดแพร่ จัดโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมพระลอ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

Read more

ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2567 นายเผ่าไท ภูมิสาขา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด ณ ห้องประชุมนคราพาวิลเลี่ยน ชั้น 2 โรงแรมแพร่นครา ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ มอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาพุทธสถาน วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนั

Read more

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการกิจกรรม “Big Cleaning day” สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพิ่มคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ณ สกร.จังหวัดแพร่

Read more

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ สกร.จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำคณะบุคลากรและนักศึกษา สกร.จังหวัดแพร่ เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด กลุ่มอิงดอย ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ กศน.จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการส

Read more

วันที่ 29 ก.พ. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจาก นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมการอ่านร่วมกับสกร.อำเภอสูงเม่น ในกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการฯ ณ โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น

Read more

วันที่ 25 ม.ค. 2567 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อน ร่วมกิจกรรมเสริมการอ่านกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการสานฝันสู่อนาคต ของโรงเรียนเทศบาลอนุบาลร้องกวาง โดยสกร.อำเภอร้องกวาง นำสื่อ พร้อมกิจกรรม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Read more

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดแพร่ ดำเนินการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับ สกร.อำเภอเมืองแพร่ ได้จัดกิจกรรม และนำสื่อ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่าน ให้กับน้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งความเมตตาแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ นำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่านพร้อมกับการจัดกิจกรรมของ สกร.อำเภอเมืองแพร่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันวิชาการประจำปีการศึกษา 2566 “ Academy Day 2023 ” “ เรียนรู้อย่างสรรค์สร้าง เพื่อชีวิตที่สร้างสรรค์ : Creative Learnings for a Better Life” ณ โรงเรียนเจริญราษฎ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

Read more