นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายปัณณพงศ์ ท้าวอาจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวดัแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ จังหวัดแพร่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมารดาอุปถัมก็ อ.เมืองแพร่ เพื่อวางแผนและดำเนินคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมด็จจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๖๔ ของจังหวัดแพร่

[post_gallery]