สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ขยายผลโครงการจิตอาสา กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564  สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ได้จัดโครงการจิตอาสา  เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย และ มีจิตสาธารณะที่พร้อมเป็นอาสาสมัครในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ในกระบวนการดำเนินงานจัดให้มีเวทีแสดงผลงาน ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2564 จำนวน 2 ประเภทคือ ชุมชนจิตอาสา และผู้นำจิตอาสาดีเด่น 2) การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (กศน.ชาเลนจ์) ประจำปี 2564 สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ได้กำหนดจัดแสดงเวทีผลงานของสถานศึกษาในสังกัด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

[post_gallery]