สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ การเพิ่มสมรรถนะข้าราชการครูสู่ระบบ PA (PERFORMANCE APRAISAL) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมโครงการเพิ่มสมรรถนะบุคลากรด้านการยกระดับคุณภาพ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ การเพิ่มสมรรถนะข้าราชการครูสู่ระบบ PA (PERFORMANCE APRAISAL) ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรม แพร่นครา จังหวัดแพร่