วันที่ 28-30 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ของสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) และ และระดับตำบล (ครู ค.) ณ โรงแรมธาริส อาร์ท โอเทล อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ. โรงแรมธาริส อาร์ท โอเทล โดยมีนายนิรันดร์ สมศรี นักเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการดังกล่าว

สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนของสำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการขยายผลของโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ กลยุทธ์การตลาดเชื่อมโยงจาก Online และ Offline ระหว่างวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2565 เป็นเวลา 3 วัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) วิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับตำบล (ครู ค.) จำนวน 110 คน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของวิทยากรแกนนำด้านดิจิทัลระดับอำเภอ (ครู ข.) และระดับตำบล (ครู ค.) ให้มีความเข้าใจกลไกการทำงานและแนวโน้มของสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่องานการตลาดและการขาย รวมถึงการตลาดขั้นพื้นฐานที่จะนำไปใช้เชื่อมโยงระหว่างการตลาดแบบดั้งเดิมและการตลาดออนไลน์ ผ่านเครื่องมือที่หลากหลาย และพฤติกรรมผู้บริโภคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ กศน.ตำบลต่อไป การดำเนินการโครงการฯ เป็นไปภายใต้มาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด //ภาพ : ข่าว นิรันดร์ สมศรี PR.กศน.จังหวัดแพร่