วันที่ ๒๔ พฤศจิการยน ๒๕๖๕ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรและผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ พร้อมคณะ การลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

วันที่ ๒๔ พฤศจิการยน ๒๕๖๕ นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองแพร่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรและผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ร่วมให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๑๖ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่