วันที่ 3 มีนาคม 2566 สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. มีสินัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มอิงดอย ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน กศน. จัดหวัดเชียงราย ต่อไป

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวอรุณี  พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอสูงเม่น เป็นประธานในการดำเนินจัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. มีสินัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมแข่งขันในระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัด กลุ่มอิงดอย ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 ณ สำนักงาน กศน. จัดหวัดเชียงรายต่อไป