สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าประชุมกันโดยพร้อมเพรียง