วันที่ 11 เมษายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 -2570 สู่การปฏิบัติ การขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขับเคลื่อน “ตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2566” และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ พ.ศ.2566-2570 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่