วันที่ 17 เมษายน 2566 นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร” โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ ณ ลานเอนกประสงค์ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่

สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร และการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมไทยสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร และสังคม แสดงออกถึงความเคารพกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ให้ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมไทยร่วมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณี และอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนประเพณีของภาคเหนือ ซึ่งทำให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่สืบไป