วันอังคาร ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นายสมชาย เด็ดขาด ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่านเขียนภาษาไทย จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย จังหวัดแพร่เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่แก้ไขปัญหากับเด็กนักเรียนชั้น ป.๑-ป.๖ ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลางจังหวัดแพร่ ชั้น ๒