วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการประเมินพนักงานราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม๒ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ โดยมีคณะกรรมการประเมิน นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดแพร่ นางอรวรรณ เรือนคำ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ นายเผ่าไท ภูมิสาขา หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้เข้ารับการประเมิน เข้าร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป