วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกให้บริหารรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ออกให้บริหารรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะผู้เรียน ประจำปี ๒๕๖๖ ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) ต.น้ำชำ อ.สูงเม่น จ.แพร่