สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการฯ และบรรยายพิเศษเรื่อง “การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๖” โดยมีนาย สมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยกานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน และให้การต้อนรับ ในการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วย ครู อาสาสมัคร กศน. ครู กศน.ตำบล คณะทำงานและวิทยากร ณ โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่