กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ แจกเมล็ดพันธ์พืช

กศน.อำเภอหนองม่วงไข่
วันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายธีรวุฒิ วังแก้ว ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ ได้ทำการแจกเมล็ดพันธ์พืช และกล้าไม้ ตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธ์ุพืช มีประชาชนให้ความสนใจมารับพันธ์พืช และกล้าไม้เป็นจำนวนมาก โดย กศนแจกฟรี ทุกคนที่มารับ ณ กศน.อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่