วันที่ ๑๗-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษาพอเพียงให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จังหวัดแพร่ ระยะที่ ๒ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเปิดอบรมดังกล่าว ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่