ระหว่างวันที่ ๒๓- ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน กสร. จังหวัดแพร่ ให้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทำรายงานผลการนิเทศงาน สกร. ในเขตภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน