วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ และบุคลการในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่โดยนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการ สกร. จังหวัดแพร่ และบุคลการในสังกัด เข้าร่วมงานการสัมมนาวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารจากสำนักงาน สกร. จังหวัด ผู้บริหาร สกร. อำเภอ ผู้บริหารสถานศึกษาขึ้นตรง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัด ภาคเหนือเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานปัญหาอุปสรรค ที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงานและแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน เสนอแนะ แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโดยเฉพาะ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้รับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ ผลการ ดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้ได้แนวทางร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวัด ผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่