วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา (Performance Agreement : PA) โดย นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการ ตามที่ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา พร้อมทั้งให้จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อดำรงไว้ซึ่งความรู้ ความสามารถ ความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ ในตำแหน่งและวิทยฐานะที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินเป็นคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน สกร. จังหวัดแพร่ ทุกแห่ง เข้ารับการประเมินดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่