วันพุธ ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง