วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ นายสมชาย เด็ดขาด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงาน สกร.จังหวัดแพร่ และผู้แทนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๗- ๒๕๖๙) ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดแพร่